‘n Afgebreekte stad sonder ‘n muur

Die Spreuke-digter sê: “ ‘n Afgebreekte stad sonder ‘n muur, so is ‘n man wat sy gees nie kan inhou nie.” TLU SA se Uitvoerende komitee (UK) het onlangs vergader om die huidige situasie in die land en die veiligheid van hulle lede te bespreek. Die onderstaande skrywe is vervolgens met hulle lede gedeel. KragDag se Nuusbrief-redaksie is die mening toegedaan dat hierdie skrywe, in die lig van die huidige spanning, betogings en optogte, wyer gelees behoort te word:-

Suid-Afrika is kwaad en met reg. Dit is nie net op plase waar dinge erg skeefloop nie, maar in feitlik alle gemeenskappe word ‘n geweldskultuur ervaar wat so omvang aangeneem het, dat dit eerder as terreur gesien moet word. In sulke omstandighede word organisasies sowel as individue se karakter getoets.

TLU SA se begronding word duidelik in ons Grondwet verklaar. Ons bely ons geloof en afhanklikheid van God Drie-enig soos geopenbaar in sy Woord, die Bybel.  Wanneer ons ernstige besluite moet neem soos wat tans die geval is moet ons altyd onthou dat ons gerig moet word deur die Woord van God. God verwag nie van ons om in hierdie tyd ‘n gees van vreesagtighied  te openbaar nie, maar ‘n gees van krag en liefde en selfbeheersing  (2 Tim 1:7)  Duidelik sê die Woord nie dat ons net in krag moet optree nie. Daar moet ‘n balans wees tussen krag (wees beslis en ferm van oortuiging), liefde (tree op met die leiding van die Heilige Gees met Jesus se voorbeeld om na te volg) en selfbeheersing (neem nugtere en weldeurdagte besluite ingebed in dissipline sonder dat emosie die besluitneming oorheers).

As Christen-gelowiges erken ons die soewereiniteit van die Drie-enige God. Ons buig voor Sy heerskappy en Sy reg en ons beywer ons ook vir die handhawing dáárvan. Hierdie belydenis is ook sigbaar in ons optrede – veral, en juis, onder uitdagende omstandighede.

Die afgelope week se gebeure by Senekal in die Vrystaat, bevestig die feit dat gemeenskappe in Suid-Afrika breekpunt bereik het ten opsigte van die onaanvaarbare vlakke van misdaad en korrupsie. Dit is te verwagte dat mense, wat voor ’n Hoër gesag as die van die regering s’n buig, in opstand sal kom teen onregte wat ten hemele skree. Dit stuur ’n duidelike boodskap dat ons mense nie deur ’n gees van vreesagtigheid oorheers word nie.

Dit kan egter maklik gebeur dat wanneer ons emosies ons meevoer, ons die eienskappe van krag en liefde en selfbeheersing vaarwel roep. Hierdie drie dinge staan in ewewig met mekaar. Om hierdie rede doen die Uitvoerende komitee ’n ernstige beroep op ons lede, maar ook die breë publiek om nie opgesweep en meegevoer te word deur verskuilde pogings om polarisasie te bewerkstellig nie. Daar is meer krag in selfbeheersing as in anargie. Die land en die samelewing staar tans verskillende bedreigings in die oë. Wanneer ons krag nie ook deur ons liefde vir God en ons naaste en deur selfbeheersing beheers word nie, bestaan die gevaar dat die onaanvaarbare vlak van wetteloosheid uitgebuit kan word. Dit kan uiteindelik tot ernstige konflik, bloedvergieting en vernietiging van infrastruktuur en eiendom lei.

Hiermee gee ons nie ons verset teen hierdie ongeregtighede prys nie. Die Woord stippel die wyse van verset vir ‘n Christen uit.  Calvyn het  in sy Institusie dit duidelik gemaak dat daar slegs Skriftuurlik vanuit ‘n gevestigde gesagstruktuur, wanneer die verset verklaar is, in verset gegaan kan word, en dan nie om met die uiterste vorm van wapengeweld mee weg te trek nie. Ons kan nie aanspraak maak op ons Christelike geloof indien ons nie vashou aan dit wat die Woord ons leer nie.

Die ANC-regering het Suid-Afrika gefaal in feitlik alle opsigte.  Met hul benadering van kader-ontplooiing en selfverryking deur middel van onder andere korrupsie word die toekoms van alle groeperinge in die land van hul gesteel.  Die terrorisme wat ons teister het ‘n oorsaak.  Daagliks word daar onluste ervaar deur mense wat ongelukkig is oor dit wat die ANC regering nie doen nie.  Onrealistiese beloftes is deur al die jare en steeds gemaak waaraan daar nie voldoen word nie.  Baie persone van ander bevolkingsgroepe word net so erg bedreig deur die ANC en is die ongelukkigheid eintlik dus ‘n simptoom van die swak en afwesige regering wat ons het en wat inderdaad die oorsaak is van vele probleme. Wat wel duidelik na vore gekom het is die feit dat daar vir niemand in Suid-Afrika ‘n toekoms onder die ANC-regering is soos wat hulle tans hulle ideologie toepas nie.

Die belangrikheid van begronde strukture in díe tyd kan nie genoeg beklemtoon word nie. Organisasies met ‘n grondwet wat rekenpligtig is in hul optrede dien as filter vir daardie emosiebelaaide ongestruktureerde optrede.  Ons moet waak daarteen dat ons op sleeptou geneem word deur aanhitsers wat met emosie wil optree omdat hulle kwaad is en téén iets is instede om op te staan vír iets.  Dit is in die tye nodig dat die morele hoëgrond verkry en behou moet word.  Ondeurdagte optrede gaan veroorsaak dat wetsgehoorsame burgers hulself in die tronk van hierdie ANC regime bevind en dit moet ten alle koste vermy word. Ystere dissipline met ‘n bevel en beheerstruktuur  wat volledig aanvaar word is ‘n noodsaaklike in alle optredes waar daar in verset gegaan word.

TLU SA se standpunt is duidelik oor die realiteite van hierdie tyd.  Die huidige situasie is onaanvaarbaar en moet met alle middele moontlik aangespreek word.  Die regering het die grondwetlike verantwoordelikheid om na die inwoners van Suid-Afrika se veiligheid om te sien.  Die SAPD is die statutêre swaardmag wat daardie taak moet uitvoer.  Die werklikheid vandag is dat die SAPD ongelukkig deurspek is van kriminele elemente wat hul posisie in die SAPD misbruik vir eie agendas.  Dit maak dit vir die goeie SAPD-lede baie moeilik om vertroue te kan opbou met die gemeenskappe. Die SAPD behoort gesien te word as die beste vriend van die bevolking. Ongelukkig is die vertroue vandag in die SAPD baie laag en sal dit nie regkom alvorens die SAPD sy huis in orde gekry het nie.  Hierdie situasie veroorsaak dat gemeenskappe na hul eie veiligheid moet kyk aangesien die SAPD nie meer gesien en ervaar word as deel van die oplossing nie, maar met reg of onreg eerder gesien word as deel van die probleem. ‘n Ander aspek waaroor daar groot kommer bestaan is die kwaliteit van die aanklaers.  Te veel word daar verneem dat kriminele as gevolg van swak voorbereiding en aankla-werk in die howe loskom.

Daar gaan in die tyd nog vele geleenthede na vore kom waar gemeenskappe in opstand gaan kom oor die onaanvaarbare omstandighede.  Dit word ervaar dat misdadigers onverpoosd voortgaan en kan die vlakke van geweld wat ervaar word gesien word as barbarisme.  Die afwesige regering wat slegs in sommige gevalle na baie druk nie apaties staan teenoor die ernstige misdaad nie.  Die misdaad klimaat in ons land lê vierkantig voor die deur van die regering.  Die politieke wil om misdaad aan te spreek word ernstig bevraagteken.

Die misdaadtendens is ‘n Suid-Afrika probleem en nie net ‘n landbouprobleem nie.  TLU SA se UK is ook baie realisties oor moontlike oplossings.  Daar is nie ‘n manier wat ons alleen hierdie saak sal kan aanspreek nie.  Daar sal hande gevat moet word met al daardie verantwoordelike organisasies en strukture om gesamentlik ‘n strategie vir die pad vorentoe oor die misdaad uit te werk.

TLU SA se Uitvoerende komitee wil daarom vir ons lede die volgende riglyne deurgee vir optrede in die tyd:

  1. Tree in alle gevalle op met die wete dat ons in eie reg nie tot enige-iets instaat is nie, maar tree op dat die Heilige Gees die rigting en keuse sal bepaal.  Dit doen ons ook op so ‘n wyse dat die Woord van God vir ons die antwoorde moet gee.
  2. Neem slegs deel aan enige protesoptogte indien daar ‘n weldeurdagte beplanning gedoen word met duidelike oogmerke en uitkomste wat beplan word.
  3. Behoorlike Bevel en Beheer moet in plek wees en daar moet ystere dissipline geld.
  4. Bly binne die wet.
  5. Waak dat emosionele ongestruktureerde insette jou op sleeptou neem.
  6. Maak seker dat alle strukture wat deelneem aan ‘n optog of versetaksie deel van die gesamentlike beplanning is en dat almal instem vir die bevel en beheerstruktuur en dat hulle die gesag sal aanvaar.
  7. Die Uitvoerende komitee wil dit beklemtoon dat ons op geen wyse die aggressors is tydens hierdie opgeboude spanning nie, maar dat ons met alle middele tot ons beskikking onsself sal verweer en verdedig wanneer daar aanvalle van watter aard ook al teen ons geloods word.

Henry Geldenhuys                                                                                Bennie van Zyl
President TLU SA                                                                            Hoofbestuurder TLU SA

2.50 avg. rating (63% score) - 2 votes

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui