Waarom selfstandige navorsing aan privaat universiteite suksesvol moet wees – ‘n KragDag Raadsaal-voorskou

Kom luister gratis na hierdie aanbieding tydens Sakeliga KragDag 2018 op Vrydag 10 Augustus tussen 14:30 en 15:30 in die Raadsaal op die KragDagterrein.

Aanbieder:

Gerrit Smit is die aanbieder. Hy het gematrikuleer aan die Hoërskool Brandwag in Benoni. Na skool het hy die BA-graad aan die Universiteit Pretoria met lof verwerf. Hierna het hy die graad BA Honneurs aan UP voltooi waar hy die graad in Grieks en Semitiese Tale gelyktydig gedoen het. Hy verwerf die BA Honneurs in Grieks en Semitiese Tale aan UP met lof.

Daarna verwerf hy die B.Th.-graad met lof aan die Afrikaanse Protestantse Akademie, met ‘n navorsingskripsie in die Departemente Ou en Nuwe Testament.

Terwyl hy besig was met die B.Th.-graad het hy ook gelykertyd geregisteer vir ‘n MA in Antieke Tale aan UP, en verwerf die graad in 2003 met lof met ‘n verhandeling wat die Nuwe-Testamentiese wetenskap asook die vroeë kerkvaders dek, met die titel: Mens en natuur: ‘n Bronnestudie na die Bybelse- en na-Bybelse perpektiewe. Hierin het hy in besonder die oerwortels vir die huidige ekologiese krisisse nagevors, met spesifieke fokus op die Griekse tekste van die vroeë kerk (patristiek) oor die mens se verantwoordelikheid teenoor die natuur.

In 2000 is hy getroud en is in Januarie 2001 as leraar van die AP Kerk Pretoria-Oos bevestig.

In 2004 registreer hy vir die doktorsgraad in Antieke Tale aan die Universiteit van Pretoria. Hy verwerf die graad D.Litt. (Grieks) aan UP in 2007, onder leiding van proff. HF Stander en PJ Botha, in die veld van die patristiek (die studie van die kerkvaders), spesifiek dié van  eer en skaamte, met fokus op die Griekse tekste van die kerkvader Klemens van Aleksandrië, met ‘n proefskrif getiteld: ‘n Analise van die sosiale waardes in die leefwêreld van Klemens van Aleksandrië soos vergestalt in sy Paidagogos. 

Hy is dosent in Semitiese Tale aan die Afrikaanse Protestantse Akademie in Pretoria sedert 1999. In die tussentyd was hy ook by UP betrokke in die departement Antieke Tale.

In 2005 is hy voltyds aangestel as professor in die Fakulteit Teologie, en doseer terselfdertyd Hebreeus tot op derdejaarsvlak. Sedert 2006 is hy hoof van die Departement Nuwe Testament, en het Semitiese Tale as verantwoordelikheid gehou. Sedert 2009 doseer hy ook Grieks vir eerstejaar- tot derdejaarstudente.

Hy het al by verskeie nasionale en internasionale kongresse as spreker en deelnemer opgetree (onder andere in New York en Chicago), en het verskeie artikels in wetenskaplike- en kerklike tydskrifte gepubliseer. Hy was in 2018 in Grand Rapids in die VSA waar hy aan die Acton Universiteit studeer het en is tans Alumnis van die Acton Instituut.

Hy dien tans in verskeie openbare posisies as vakspesialis, raadgewer, voorsitter of lid. Hy was veral betrokke by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in die vertaling van die Bybel in Afrikaans – ‘n Direkte vertaling wat DV in 2020 sal verskyn en is tans ook lid van die vertaalspan van die Reformatoriese Studiebybel in Afrikaans in samewerking met die Gereformeerde Bybelstigting in Nederland.

Hy is tans voltyds professor in Nuwe Testament en is ook deeltyds leraar van die gemeente Wonderboom in Pretoria. Hy en Marianne het twee kinders.

Opsomming:

In 2001 het die Universiteit van Pretoria ‘n dosenteberaad gehou met die tema: Navorsing is slegs suksesvol indien dit relevant is.  Dit het ‘n gesprek geopen oor die huidige navorsing wat aan Suid-Afrikaanse Universiteite gedoen word en in welke mate dit suksesvol en relevant is? Vanuit die gesprekke wat gevolg het, is onder andere ook verwys na die bydrae wat Suid-Afrikaanse hoër onderwysinstellings maak ten opsigte van die internasionale navorsingsuitsette, maar ook watter groot las dit op die belastingbetaler plaas wat die navorsing aan die universiteite by wyse van staatsubsidies en/of navorsingsbeurse dra.

In die tussentyd is daar sedert die inwerkingstelling van die Wet op Hoër Onderwys van 1997 verskeie privaat hoër onderwysinstellings in Suid-Afrika geregistreer. Omdat geen privaat instelling in Suid-Afrika op enige wyse staatsubisidies of staatsonderteuning ontvang vir enige navorsingprojekte nie, en tóg onder dieselfde vereistes ten opsigte van navorsingsuitsette gemeet word as enige openbare universiteit, is dit nodig dat privaat instellings doeltreffend dink oor navorsing en die beskikbare bronne so aanwend dat navorsing doeltreffend is. In hierdie aanbieding word gefokus op die vraag wat navorsing suksesvol maak asook watter navorsing relevant behoort te wees ten opsigte van privaat universiteite? Uiteindelik kom dit eenvoudig daarop neer dat privaat universiteite in Suid-Afrika selfstandig oor navorsing sal moet dink en ook moontlik saamwerk om te voldoen aan die vereistes van die Hoër onderwyswet van 1997. Sodoende kan privaat universiteite ook suksevolle bydraes lewer ten opsigte van navorsing in Suid-Afrika.


 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui