Wat is my regte as werkgewer en hoe pas ek dit toe?

Arbeidswetgewing stel streng vereistes waaraan werkgewers moet voldoen. Werkgewers voel dikwels dat hulle aan die kortste ent trek.  Hulle moet egter besef dat hulle wel baie regte in die werksplek het, maar hulle het ook die verantwoordelikheid om hierdie regte toe te pas.

Werkgewers kan aanspraak maak op die volgende regte in die werksplek:

1. Werknemers se fudisiêre verpligting om deurlopend in belang van die werkgewer op te tree

Die verhouding tussen ʼn werkgewer en werknemer is geskoei op wedersydse voordele en respek.  Met indiensname onderneem die werknemer om deurlopend in goeie trou op te tree en die werkgewer se besigheidsbelange te bevorder.

Enige aktiwiteit wat negatief impakteer op die werkgewer-werknemervertrouensverhouding moet in ’n baie ernstige lig beskou word.  Tipiese wangedrag wat hiermee verband hou sluit in korrupsie, afpersing, valse getuienis, valse verklarings, bedrog, diefstal, ongemagtigde besit of wanaanwending van eiendom en die openbaarmaking of verskaffing van vertroulike inligting.

Elke werknemer is onder verpligting om enige afwykings in terme van die werkgewer se dissiplinêre kode dadelik te rapporteer.  Indien die werknemer bewus is van ongerymdhede in die werksplek en dit nie rapporteer nie, kan die werkgewer dissiplinêre stappe teenoor hierdie werknemer neem.

2. ‘n Vasgestelde standaard in terme van kwaliteit en kwantiteit

Dit is die werkgewer se reg om beheer in die werksplek uit te oefen met betrekking tot werksprestasie. Dit is belangrik dat die werkgewer duidelike standaarde in terme van kwaliteit en kwantiteit daarstel waaraan werknemers moet voldoen.  Werkgewers moet werknemers deurlopend evalueer sodat enige swak werksprestasie dadelik geïdentifiseer en aangespreek kan word.

3. Implementering van duidelike reëls in die werksplek

Duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande, wat produktiwiteit en ʼn positiewe werksomgewing bevorder.  Elke werksplek is egter uniek en daar ontstaan dikwels ‘n behoefte aan spesifieke reëls om orde en struktuur te verleen in die werksplek.  Reëls kan geïmplementeer word deur die dienskontrak, beleide en prosedures.

  • Beleide word nie onderskryf deur arbeidswetgewing nie, maar dit stel die werkgewer se eie reëls wat in die werksplek geld. Hierdie reëls moet redelik wees.  Tipiese beleide sluit in ‘n rookbeleid, selfoonbeleid, higiënebeleid, alkoholbeleid, ens.
  • ‘n Prosedure is ‘n vasgestelde of amptelike manier om ‘n situasie te hanteer, soos byvoorbeeld die stappe wat gevolg moet word met betrekking tot griewe, aansoeke om verlof, ens.

4. Toepas van dissipline in die werksplek

Elke werksplek moet ‘n toepaslike dissiplinêre kode hê wat verseker dat daar duidelike reëls, met verwante sanksies in die werksplek is.  Wanneer werknemers hierdie reëls oortree, het die werkgewer die reg om op te tree.  Daar is verskillende tipes wangedrag in die werksplek wat wissel van minder ernstige oortredings tot baie ernstige oortredings.  Die erns van die oortreding word beïnvloed deur die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid, die (moontlike) gevolge van die oortreding, asook die gevolg van die oortreding op die werkgewer-werknemer vertrouensverhouding.

In gevalle van minder ernstige oortredings moet die werkgewer progressiewe dissipline toepas deur skriftelike waarskuwings.  Waar die oortredings van ‘n ernstiger aard is moet ‘n formele proses gevolg word en ‘n dissiplinêre verhoor moet gehou word. Werkgewers moet daarop let om dissipline konsekwent toe te pasten einde diskriminasie te vermy.

5. Om “nee” te sê

Werkgewers het die reg om versoeke te weier op grond van operasionele vereistes.  Hierdie versoeke verwys na die aansoek om verlof, asook vergunnings soos byvoorbeeld ’n lening.  Die werkgewer moet egter billik wees en konsekwent optree.

6. Aanpassing van diensvoorwaardes

Operasionele vereistes kan werkgewers noop om diensvoorwaardes aan te pas ten einde ’n koste-effektiewe omgewing te skep wat sal verseker dat die besigheid mededingend in die mark kan bly.  Hierdie veranderinge mag onder geen omstandighede eensydig gemaak word nie en daar is ’n streng prosedure wat gevolg moet word.

Dit is belangrik dat werkgewers proaktief sal optree deur duidelike reëls in die werksplek te implementeer en om korrekte prosedures te volg met betrekking tot alle arbeidsregtelike aangeleenthede.

Die LWO is as werkgewersorganisasie geregistreer by die Departement van Arbeid met die hooffokus om werkgewers by te staan om aan al die fasette van arbeidsreg te voldoen. 

Kom luister na Christo Bester by die Sakeliga KragDag Ekspo op Saterdag 10 Augustus 2019 in die Hinterland saal oor Arbeidsake Feite.

Gesels saam:

Ons ontvang graag jou kommentaar op hierdie artikel (Gaan na Leave a Comment hieronder). Gebruik ook gerus ons GespreksForum om ‘n gesprek aan die gang te sit deur jou vrae, wenke en insette met die KragDag gemeenskap te deel.

——————————————

Help ons asseblief om hoë gehalte artikels te verseker deur hieronder aan te dui hoeveel sterre jy vir hierdie artikel sou toeken.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui